top of page

ผลิตภัณฑ์ R5 บริษัท ซีโก้ไฮ-ออแกนิค จำกัด

1.R5 ชนิดน้ำสำหรับพืช

ทำให้เมล็ดงอกไว โตเร็ว ต้นข้าวสมบูรณ์ ระบบรากยาวรากดก ใบหนาแข็ง ต้นข้าวแตกกอใหญ่รวงโต เมล็ดไม่ลีบไม่ร่วงหล่นง่ายเพิ่มน้ำหนักเมล็ดข้าวทำให้ได้ข้าวคุณภาพดี ไม่ต้องใช้สารจับใบ สร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่า ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลเหมาะสำหรับการปลูกข้าว

ช่วยสร้างระบบรากพืชให้มีจำนวนรากที่มาก เมื่อมีรากมากจะทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ดี กิ่งก้านและขั้วใบเหนียวและติดผลมากขึ้นทำให้พืชสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีไม่ต้องใช้สารจับใบสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลเหมาะสำหรับการปลูกพืชผลไม้

เพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ทำให้ลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มแก้ไขปัญหาหน้ายางตายนื่ง เร่งและเพื่มน้ำยาช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีความร่วนซ่ยมากขึ้นกว่าเดิมเพื่่อให้เหมาะสำหรับการปลูกยางพารา

เพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันทำให้ลำต้นแข็งแรง เพิ่มการผสมอาหารเพื่อการติดดอกและออกผล ทำให้ผลโตเร็ว ผลใหญ่และมีผลขนาดเสมอ มีน้ำมันมากขั้วดอก ขั้วผลเหนียว ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลเหมาะสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน

2.R5 ชนิดน้ำสำหรับสัตว์

R5 สูตรสัตว์น้ำ สร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติต่อโรคต่าง ๆ ทำให้มีสุขภาพดี ช่วยสร้างสมดุลของเกลือแร่ ช่วยให้ระบบการดูดซืมสารอาหารได้ผลดี จึงทำให้ถ่ายเป็นก้อนแข็ง ระบบไขข้อดี ขาไม่อ่อน อัตราแลกเนื้อสูงไข่มีคุณภาพดี เปลือกหนา ฟองใหญ่ ไข่แดงมีสีแดงขึ้น

R5 สูตรสัตว์บก ช่วยทำให้ระบบไขข้อสมบูรณ์ ขาไม่อ่อน ช่วยสร้างระบบการย่อยที่สมบูรณ์ เพิ่มปริมาณคุณภาพน้ำนมมากขึ้น ช่วยเร่งเนื้อและทำให้เนื้อแน่น ช่วยสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้นจึ่งทำให้สัตว์แข็งแรง.

3.R5 ชนิดเม็ดสำหรับพืชผักและผลไม้

 • เพิ่งธาตุอาหารให้อุดมสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว

 • ทำให้รากของต้นข้าวดก รากยาวและแข็งแรง

 • ทำให้ใบเขียว ลำต้นแข็งแรง

 • บำรุงเมล็ดข้าว ทำให้เมล็ดข้าวสมบูรณ์ รวงใหญ่

 • เพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

 • ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

 • ช่วยปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น

 • เพิ่มธาตุอาหารให้อุดมสมบูรณ์ต่อการเจรืญเติบโตของพืชผัก ผลไม้ พืชสวนและพืชไร่

 •  เร่งผลให้โตเร็ว เร่งสี เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

 •  เร่งใบให้สีเขียวเข้ม กิ่งก้านและขั้นใบเหนียว

 •  เพิ่มความแข็มแรงของขั้วดอกและขั้วผลป้องกันการร่วงหล่น

 •  ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

 •  ช่วยปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น

 •  เพิ่มธาตุอาหารให้อุดมสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา

 •  ทำให้ลำต้นยางพาราแข็งแรง ใบสีเขียวเข้ม

 •  ช่วยกระตุ้นการทำงานภายในต้นยางพาราให้สมบูรณ์

 •  เร่งและเพิ่มการสร้างน้ำยางพาราให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

 •  ทำให้หน้ายางพารานิ่ม แก้ใขปัญหาหน้ายางพาราตายนิ่ง

 •  ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า

 • เพิ่มธาตุอาหารให้อุดมสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมัน

 •  ช่วยสร้างความแข็งแรงของลำต้น

 •  ทำให้ใบเขียว ใบใหญ่ และมีความมันเงา

 •  ช่วยในการติดดอกออกผล ทำให้ผลโตเร็ว ผลใหญ่ดก และผลสม่ำเสมอ

 •  ทำให้ขั้วดอกและขั้วผลเหนียว ป้องกันการร่วงหล่น

 •  ทำให้ทลายปาล์มน้ำมันใหญ่

4.R5 สารชีวภาพกำจัดหนอนและแมลง

 R5 BS2 (เชื้อบาซิลัสซับทิลิส) เป็นสารชีวภาพปลอดสารพิษใช้สำหรับการกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคเน่าและโรคเหี่ยวใบไหม้แห้งโรคแอนแทรกโนสโรคใบจุดหรือโรคแคงเกอร์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายทางบาดแผลของพืช โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมและฝนแรง ทำให้พืชเป็นแผล

R5 TR1  ไตรโคเดอร์ม่าเป็นเชื้อราที่สามารถป้องกันและกำจัดหรือควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืชในดินหลายชนิด  เช่นโรคเมล็ดเน่าโรครากเน่าโรคโคนเน่า R5 TR1 มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมีผลทำให้รากเน่า, โคนเน่า, เมล็ดหรือผลเน่าเช่นผลเน่าทุเรียนเป็นต้น

6.R5 สารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชและพื้นฟูดินและปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม