top of page

ภาพการออกให้บริการลูกค้ากระทรวงต่างๆทั้งหมด

เอกสารการปรับปรุงและดูแลระบบ ของกรมต่างๆทุกกระทรวง

MA Year 2560

1.ปรับปรุงและดูแล ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.3.0/2560
งานของ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม V.1/2560
งานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข

bottom of page