ผลงานบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการหลายกระทรวง

ผลงานบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานเอกชน
บริษัท กิติสุนทร จำกัด
www.r5thai.com
น้ำมังคุด ตรา แซนทิพย์โกลด์
Daec Logistice Network
บริษัท กิติสุนทร จำกัด
www.r5thai.com
น้ำมังคุด ตรา แซนทิพย์โกลด์
Daec Logistice Network

ประสบการณ์และผลงานของบริษัทที่ผ่านมา

๑.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ๑.๑ ระบบฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน Version 2.1/2555

สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://osd101.ldd.go.th/landdev_v2

             ๑.๒ ระบบบริการฐานข้อมูลผลวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร Version 2.1/2555

สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://osd101.ldd.go.th/landdev_v2/MasterGuest.asp

             ๑.๓ ระบบฐานข้อมูลคลังเก็บสารเคมี Version 1.0/2556

สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://osd101.ldd.go.th/osd102_ldd

              ๑.๔ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  Version 1.0/2556

สำนักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://osd101.ldd.go.th/osd103_ldd

              ๑.๕ ระบบสินทรัพย์-กรมประมง Version 1.0/2556-2560

กรมประมง  สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานนี้เป็นงานประมูลในวงเงินงบประมาณ 2 ล้าน

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://Asset.Fisheries.go.th

              ๑.๖ ระบบสินทรัพย์-สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  Version 1.0/2560-2561

สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนี้เป็นซื้อชุดโปรแกรมของบริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับหน่วยงานนี้

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://Asset.Fisheries.go.th/Test

               ๑.๗ ระบบสินทรัพย์-สำนักปลัด-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Version 1.0/2560-2561

สำนักปลัด สังกัด:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณปี 2561)

งานนี้เป็นซื้อชุดโปรแกรมของบริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับหน่วยงานนี้

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://Asset.Fisheries.go.th/Test1

 

๒.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๒.๑ ระบบจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2555

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ๒.๒ ระบบอินทราเน็ตสำหรับจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2555

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ๒.๓ ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2557

ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ๒.๔ ระบบอินทราเน็ตสำหรับจัดการเรื่องใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  Version 1.0/2557

ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ๒.๕ ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า  Version 1.0/2557

หน่วยปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ๒.๖ ระบบอินทราเน็ตสำหรับจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า  Version 1.0/2557

หน่วยปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สังกัด:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

๓.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               ๓.๑.ระบบออกใบอนุญาตกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  Version 3.0/2553-2555

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัด:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://xray.oaep.go.th/atomsystemv3

                  ๓.๒.ระบบบริการข้อมูลการออกใบอนุญาตกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี  Version 3.0/2553-2555

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัด:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://xray.oaep.go.th

 

๔.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม

                ๔.๑.ระบบทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  V.1.0/2556

(สำหรับ..ประชาชนทั่วไปดู)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สังกัด:กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://202.44.65.161:81/cu_sys

              ๔.๒.ระบบทำเนียบนามสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  V.1.0/2556

(สำหรับ..ผู้ใช้ระบบและปฎิบัติการในการปรับปรุงข้อมูล)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สังกัด:กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://202.44.65.161:81/cu_intranet

 

๕.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              ๕.๑ ระบบสินทรัพย์-กองคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Version 1.0/2560-2561

กองคลังและพัสดุ สังกัด:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณปี 2561)

งานนี้เป็นซื้อชุดโปรแกรมของบริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับหน่วยงานนี้

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://Asset.Fisheries.go.th/Test1

๖.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

             ๖.๑ ระบบสินทรัพย์-สำนักปลัด-กระทรวงศึกษาธิการ  Version 1.0/2560-2561

สำนักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด:กระทรวงศึกษาธิการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณปี 2561)

งานนี้เป็นซื้อชุดโปรแกรมของบริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับหน่วยงานนี้

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่: http://Asset.Fisheries.go.th/Test

๗.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย

             ๗.๑ ระบบการจัดการสถานีตำรวจ (ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด,ยาเสพติดและสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม)  Version 1.0/2556

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่:http://policectrl.no-ip.org

๘.ผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานบริษัทเอกชน

           ๘.๑ ระบบบริหารจัดการงานขายน้ำมังคุด ยี่ห้อ แซนทิพย์โกลด์  (สต๊อค,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ ฯล )

พัฒนาให้กับ บริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จำกัด
69/90 ม.4 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           ๘.๒ DAEC LOGISTICS NETWORK Co.,Ltd. 

Address:113/15 Moo 3 Klongtumru Subdistrict Muang Chonburi District Chonburi Province 20000 Thailand. 

​Mobile: 086-773-4662,095-747-3525 Email: don.daec@Gmail.com,Email: Juice.don.daec@Gmail.com,juice@daeclogisticnetworks.co.th : Facebook

ดูผลงาน:https://www.daeclogisticnetworks.com/

           ๘.๓ บริษัท ซีโก้ไฮ-ออแกนิค จำกัด (Secohiorganic Company)

ที่อยู่เลขที่ 22/22 ม.13 ต. บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190

ดูผลงาน:http://www.r5thai.com/0.asp?menubar=0&mainid=0&productid=0

หรือดูผลงานใหม่:http://www.r5thai.com

           ๘.๔ บริษัท กิตติสุนทร จำกัด

33/3 ถนนสายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์:02-581-1673-5 Fax:02-581-3131 e-mail:kstbus@hotmail.com facebook:www.facebook.com/kstbus.page line:kstbus

ดูผลงานhttp://www.kstbus.com

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ-GFMIS

SALE

50% OFF

สำหรับกรมไหนงบน้อยอยากได้ งบปี 2560 นี้ลดสุดๆๆ ติดต่อตอนนี้ราคาเดิม..งบปี 2561 เราปรับราคาขึ้นและไม่แถมการ ? Migrat data ครับ

บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

95/36 ม. อู่ทองเพลส - 1, ต. คูคต, อ. ลำลูกกา, จ. ปทุมธานี 12130
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 0135560012474

ติดต่อ คุณสุเชิดชัย ภูคำ

มือถือ:09-2345-2525

Line Id: Chaisofts

Email: chaisofts@gmail.com

บริษัท ชัยซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 ที่อยู่: 95/36 ม. อู่ทองเพลส F-1 ถ.ประชาอุทิศ ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130

 Email: Chaisofts@Gmail.com, Line: Chaisofts, มือถือ 09-2345-2525

 เว็บไซต์อื่น ๆ :http://www.ChaisoftThailand.com , http://www.ChaisoftsThailand.com, http://chaisofts.business.site, https://chaisofts.wixsite.com/chaisoft-thailand

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now