top of page

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ภาครัฐ

สำหรับหน่วยงานราชการระดับ กอง,กรม,สำนัก,กระทรวง ที่สนใจจะใช้ระบบสินทรัพย์-ภาครัฐ

ท่านไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณเป็นล้าน หน่วยงานของท่านก็สามารถเป็นเจ้าของระบบนี้ได้

อีกอย่างท่านไม่ต้องเสียเวลาพัฒนา เพราะเราพัฒนามาแล้วตั้ง 6 ปีเต็ม.

หลายหน่วยงานราชการมีการใช้และประสบความเร็จมาแล้ว...เช่น กรมประมง

รับชมได้ที่..

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ-GFMIS

S__3375112
S__3375111
S__3375110
S__3375109
S__3375108
S__3375107
แผนพับใหญ่-Page1.jpg
แผนพับใหญ่-Page3.jpg
แผนพับใหญ่-Page2.jpg
P1.jpg
ระบบสินทรัพย์-จุดแข็ง-จุดดี_p001.png
ระบบสินทรัพย์-จุดแข็ง-จุดดี_p002.png
ระบบสินทรัพย์-จุดแข็ง-จุดดี_p003.png
ระบบสินทรัพย์-จุดแข็ง-จุดดี_p004.png
bottom of page