top of page
ขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกที่ ที่ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานและพัฒนาโปรแกรมระบบงานต่างให้
๑.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

 

งานว่าจ้างให้ พัฒนาระบบงานการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี 1 ระบบ ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ใช้ในการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีทั่วประเทศที่ออกให้กับหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบจำนวนเครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้อยู่ในประเทศมีทั้งหมดกี่เครื่อง เพื่อกำกับดูแลเพราะถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องอยู่ในการควบคุมของรัฐ.​
   ส่วนที่ 1:Atom Intranet System เป็นเว็ปเอ็ปที่ให้บริการหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลทั่วประเทศในการที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อขอใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีและเป็นช่องทางในการนำเสนอขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต,ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต,ขั้นตอนการขอใบอนุญาต เป็นต้น.
    ส่วนที่ 2:ผู้ขอใบอนุญาต สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานนะของใบอนุญาต ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ยื่นคำขออนุญาต,แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 1,แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 2,แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3,รับเอกสารเพิ่มเติม,มีหนังสือแจ้งผ่อนผันการส่งเอกสาร,คืนคำขออนุญาต,ผ่านการพิจารณา,ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ,ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ พ.ป.ส.,จัดพิมพ์ใบอนุญาตเสนอ ลปส. ลงนาม,ออกใบอนุญาต

๒.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปิดงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

งานว่าจ้างให้ พัฒนาระบบจัดการการเพาะเลี้ยงส้ตว์ป่า 1 ระบบ ซึ่งงานประกอบด้วย การเก็บข้อมูลสัตว์ป่าของกลาง,ข้อมูลสัตว์ป่าแจ้งครอบครอง(สป.1)และมอบให้ทางราชการ,ข้อมูลสัตว์ป่าไม่ทราบเจ้าของและมอบให้ทางราชการ(กรณีแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า),สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์,ปล่อยคืนสู่ป่า ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบจัดการสุขภาพส้ตว์ป่า 1 ระบบ​
ส่วนอื่น ๆ:ระบบครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง - ระบบประวัติบุคลากรในสังกัด - ระบบบริหารงบประมาณ (รวมเป็นระบบใหญ่มากที่เกี่ยวเนื้องกับระบบงานส่วนอื่น ๆ ด้วยหลายระบบงาน)

 

ในปี 2557 มีการพัฒนาเพิ่มอีก 2 ระบบ ประกอบด้วย;-

   1. ระบบงานฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่า 

   2. ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่า 

 

๓.สำนักวิทยาศาตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปิดงาน 22 เมษายน 2554

งานว่าจ้างให้ พัฒนาระบบงานการจัดเก็บข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน 1 ระบบ ซึ่งเป็นระบบที่ใหญ่ที่ให้บริการ 7 ส่วนคือ ส่วนวิจัยเคมีดิน,ส่วนวิจัยกายภาพดิน,ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน,ส่วนวิจัยแร่และจุลสันฐานดิน,ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน,ส่วนวิทยบริการ,ศูนย์บริการครบวงจร. ส่วนของหน่วยงานที่ต้องการทราบผลการวิเคราะห์ 1 ระบบ

งานว่าจ้างให้ พัฒนาระบบคลังเก็บสารเคมี 1 ระบบ,งานว่าจ้างให้ พัฒนาระบบครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ระบบ ประกอบด้วยงานการการหักค่าเสื่อมราคาคงเหลือ,ระบบการขอยืมใช้เครื่องมือร่วมกันระหว่างเขต,ความสำคัญเร่งด่วนของใบสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ตั้งสั่งซื้อ

๔.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปิดงาน 22 มีนาคม 2556

งานว่าจ้างให้ พัฒนาระบบฐานระบบฐานข้อมูลและทำเนียบนามสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 1 ระบบ 


     ส่วนที่ 1 เป็นเว๊บสำหรับติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครวัฒธรรมแต่ละจังหวัด,อำเภอ,ตำบล นอกจากนั้นจะเป็นรายงานคณะกรรมสภาวัฒนธรรมระดับต่าง ๆ เช่นระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด,แห่งประเทศไทย ระบบงานส่วนนี้เขียนด้วย php 5 /iis /mysql

     ส่วนที่ 2 จะเป็นระบบงาน พัฒนาระบบฐานระบบฐานข้อมูลและทำเนียบนามสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระบบนี้ฐานข้อมูลใช้ sqlserver 2008 เขียนด้วยภาษา php 5 /iis๕.กองคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ Version 2/2560)

งานว่าจ้างให้ สินทรัพย์กรมประมง ประกอบด้วยพัสดุ-ครุภัณฑ์,สิ่งปลุกสร้าง,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 


     ส่วนที่ 1 เป็นระบบงานฐานข้อมูลสินทรัพย์,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,สิ่งปลูกสร้าง,รถยนต์และรถจักรยานยนต์,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ , ส่วนนี้เขียนด้วย php 5 /iis /mysql

     ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของการดูแลระบบคอมพิวเตอร์,Server ของระบบงานทั้งหมดในระบบ โดยจะมีผู้ใช้ระบบทั้งสิ้นประมาณ 800 คน ระบบนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดอีกมากทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนอยู่...๖.กองคลังและพัสดุ กระทรวงศึกษาธิการ
(ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ Version 1/2561)
กำลังดำเนินการตามงบประมาณปี 2561

    โครงการพัฒนาระบบสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสินทรัพย์เดินของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความมั่นคงและใช้งานง่ายขึ้น และเป็นมาตราฐานของกระทรวงต่อไป

   ระบบประกอบด้วยพัสดุ-ครุภัณฑ์,สิ่งปลุกสร้าง,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 
     ส่วนที่ 1 เป็นระบบงานฐานข้อมูลสินทรัพย์,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,สิ่งปลูกสร้าง,รถยนต์และรถจักรยานยนต์,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ , ส่วนนี้เขียนด้วย php 5 /iis /mysql

     ส่วนที่ 2 จะเป็นติดตั้งและดูแลแก้ไข ปรับปรุง Server ของระบบงานทั้งหมดในระบบ

     ส่วนที่ 3 จะเป็นการฝึกอบรมและสนับสนุนโครงการ๗.กองคลังและพัสดุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ Version 1/2561)
กำลังดำเนินการตามงบประมาณปี 2561

    โครงการพัฒนาระบบสินทรัพย์ กระทรวงฯ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสินทรัพย์เดินของกระทรวงฯให้มีความมั่นคงและใช้งานง่ายขึ้น และเป็นมาตราฐานของกระทรวงต่อไป

   ระบบประกอบด้วยพัสดุ-ครุภัณฑ์,สิ่งปลุกสร้าง,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 
     ส่วนที่ 1 เป็นระบบงานฐานข้อมูลสินทรัพย์,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,สิ่งปลูกสร้าง,รถยนต์และรถจักรยานยนต์,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ , ส่วนนี้เขียนด้วย php 5 /iis /mysql

     ส่วนที่ 2 จะเป็นติดตั้งและดูแลแก้ไข ปรับปรุง Server ของระบบงานทั้งหมดในระบบ

     ส่วนที่ 3 จะเป็นการฝึกอบรมและสนับสนุนโครงการ๘.สำนักปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ Version 1/2561)
กำลังดำเนินการตามงบประมาณปี 2561

    โครงการพัฒนาระบบสินทรัพย์ กระทรวงฯ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสินทรัพย์เดินของกระทรวงฯให้มีความมั่นคงและใช้งานง่ายขึ้น และเป็นมาตราฐานของกระทรวงต่อไป

   ระบบประกอบด้วยพัสดุ-ครุภัณฑ์,สิ่งปลุกสร้าง,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 
     ส่วนที่ 1 เป็นระบบงานฐานข้อมูลสินทรัพย์,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,สิ่งปลูกสร้าง,รถยนต์และรถจักรยานยนต์,แบบพิมพ์,ที่ราชพัสดุ , ส่วนนี้เขียนด้วย php 5 /iis /mysql

     ส่วนที่ 2 จะเป็นติดตั้งและดูแลแก้ไข ปรับปรุง Server ของระบบงานทั้งหมดในระบบ

     ส่วนที่ 3 จะเป็นการฝึกอบรมและสนับสนุนโครงการ๙.กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
(ระบบบริหารองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรม Version 1/2560)
กำลังดำเนินการตามงบประมาณปี 2560

    โครงการพัฒนาระบบฯทั้งหมดใช้เวลา 6 เดือน เสร็จ ทำสัญญาเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

   
     ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ส่วนนี้เขียนด้วย php 5 /iis /ms sql

     ส่วนที่ 2 จะเป็นติดตั้งและดูแลแก้ไข ปรับปรุง Server ของระบบงานทั้งหมดในระบบ

     ส่วนที่ 3 จะเป็นการฝึกอบรมและสนับสนุนโครงการbottom of page