top of page

19 ก.พ. 2556

 

อบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ให้กับเจ้าหน้า​ที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จำนวน 78 ท่าน ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1.ส่วนจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งเป็นงานของ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง,แม่ลาว,ป่างตอง รวม 27 สถานี

2. ส่วนสุขภาพสัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นงานของ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ถึง สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2

21 มี.ค. 2556

 

อบรมการใช้โปรแกรมฐานระบบฐานข้อมูลและทำเนียบนามสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้กับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  จำนวน 85 ท่าน ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1.ส่วนการใช้งานโปรแกรมทำเนียบนามสภาวัฒนธรรมระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด,แห่งประเทศไทย 

2. ส่วนเว๊บทำเนียบนาม สำหรับการติดต่อประสานงานและนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกวัฒนธรรม

23 มี.ค. 2557

 

-รับติดตั้งและเดินสายแลนใหม่ทั้งระบบ
-รับติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยท้งระบบ
เครื่องดับเพลิง,ระบบ Security

5 ก.ย. 2557

 

อบรมการใช้โปรแกรมฐานระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตครองครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าอบรมทั้งหมด 50 ท่าน ทางบริษัท ต้องขอขอบคุณ และขออภัยในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มถ้าขาดตกไปบ้างนะครับ

20 ม.ค. 2558

 

อบรมการใช้โปรแกรมสินทรัพย์ กรมประมง โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 800 ท่าน โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 1 เดือน ขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้เช่าสถานที่ในการอบรมครั้งนี้ด้วยครับ

19  ก.พ. 2561

 

อบรมการใช้โปรแกรมระบบองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 120 ท่าน ทั่วประเทศไทย

bottom of page